Belastingdruk op de BIV

Wat is de bijzondere invaliditeitsverhoging?

Een veteraan kan – indien aan de vereisten wordt voldaan – in aanmerking komen voor de bijzondere invaliditeitsverhoging. Dat is een vergoeding van het smartengeld die maandelijks en levenslang door het ABP wordt uitgekeerd. De BIV is een uitkering die strekt tot vergoeding van het smartengeld/immateriële schade. Smartengeld/immateriele schade is de vergoeding die men krijgt voor de opgelopen pijn en leed. Met andere woorden; emotionele schade. De hoogte van het percentage van de BIV, hangt af van het percentage MIP. Hoe hoger het MIP, hoe hoger de BIV.

Is smartengeld/immateriële schadevergoeding belastbaar?

Doordat de Wet op de Loonbelasting een ruime definitie hanteert van wat onder loon moet worden verstaan, namelijk: “al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten”, zou ook deze schadevergoeding tot het fiscaal loon behoren. De hoofdregel was en is nog steeds: schadevergoeding voor verlies aan verdienvermogen en immateriele schade zijn onbelast. Alleen in uitzonderingssituaties kan een deel mogelijk belastbaar zijn. Mijn kantoorgenoot, Ivo Janssens, schreef eerder over dit vraagstuk een blog. Hierbij de link Schadevergoeding verlies arbeidskracht | Delissen Martens.

Loonbelasting op de BIV

Onlangs is gebleken dat het ABP jarenlang ten onrechte loonbelasting heeft ingehouden en afgedragen over de BIV. Het probleem lijkt erin te zijn gelegen dat geen onderscheid is gemaakt tussen het MIP en de BIV. Zowel het MIP als de BIV zijn als geheel onderhevig geweest aan loonheffing, terwijl de BIV daarvan had moeten worden losgekoppeld. Het ABP had enkel over het MIP belasting moeten afdragen, en niet ook over het BIV. Concreet betekent dit dat de BIV/smartengeld ten onrechte als loon is aangemerkt.

De staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij, liet inmiddels weten dat het niet zo mag zijn “dat een veteraan zich moet melden via de krant of een bezwaarschrift.” Hij beloofde een blijvende oplossing in het leven te roepen om te voorkomen dat een betrokkene die een uitkering krijgt zich zorgen hoeft te maken over fiscale behandeling. Dat zijn natuurlijk bemoedigende woorden. En hoewel het erop lijkt dat hij bereid zal zijn om verder te gaan omdat het hier om veteranen gaat, is het onduidelijk of deze “blijvende oplossing” ook met terugwerkende kracht zal worden toegepast. De staatssecretaris zal hier nog voor het einde van de zomer op terugkomen.

Ons advies bij BIV

In ieder geval is het raadzaam om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag inkomstenbelasting 2022. Voor degenen die een BIV uitkering ontvangen en die de aanslag nog niet binnen hebben, is het advies om een gecorrigeerde aangifte in te dienen, indien zij in hun aangifte inkomstenbelasting de jaaropgave van het ABP hebben gevolgd. Ten aanzien van de voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid om verzoekschriften tot ambtshalve vermindering bij de belastingdienst in te dienen. Dat kan derhalve ook in situatie dat er geen aangifte is gedaan.

Vragen over BIV?

De advocaten van Delissen Martens kunnen u hierin adviseren en bijstaan. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Ivo Janssens, fiscaal advocaat bij Delissen Martens.

Neem contact op