Ga direct naar de inhoud.

Reactie Militaire Balie op evaluatie Veteranenbeleid

Geachte Volksvertegenwoordigers,
Geachte mevrouw Eijsink (woordvoerder Defensie, Vaste Kamercie Buza)
Geachte heer Ten Broeke (voorzitter Vaste Kamercie Defensie)

1.
Op dit moment staat de positie van de veteraan centraal doordat de Tweede Kamer aandacht komende woensdag 22 februari 2017aandacht zal gaan besteden aan een tweetal nota’s inzake het veteranenbeleid en het PTSS-protocol (dat niet meer zo mag heten) zulks aan de hand van een tweetal reviews. U bent daar rechtstreeks bij betrokken.

De advocaten aangesloten bij de Militaire Balie, de vereniging van advocaten in militaire zaken, hechten er aan u het navolgende voor te houden.

2.
Bij het bespreken van die punten die van belang zijn voor veteranen en hun schadevergoeding moet worden opgemerkt dat daar waar het gaat om het rapport evaluatie veteranenbeleid in dat rapport wordt aangegeven dat de regeling volledige schadevergoeding te jong is om tot duidelijke bevindingen in deze te komen. Wij delen dit standpunt. Op dit moment hebben wij ongeveer 100 zaken omhanden, zodat wij in de komende jaren zeker in staat zijn om u adequaat van informatie te voorzien.

3.
Graag concentreren wij ons op het PTSS-protocol. Te dien aanzien zijn in de review de allerbelangrijkste bezwaren gehonoreerd : 

  • Vervallen van het onderscheid oorzakelijk en verergerend dienstverband; bepalend is het voorval tijdens de operationele actie (uitzending).
  • Vervallen van de predispositie zodat de (aanstellings)keuringsresultaten als beginpunt gelden.
  • Vervangen subrubriek 4  inzake “seksuele functie” door het ruimere en anders te beoordelen “intieme relaties”.
  • Onderzoek toepassing gewichtsfactoren voor subrubrieken 1, 4 en 5 (in minder dan 3% gescoord).
  • Constateren capaciteitsproblemen bij SMO/ABP en BMB.
  • Onderzoek correctierecht rapport/inzage gespreksverslag.

Tot zover alle reden voor geruststelling.

De invoering zal in 2018 dienen plaats te vinden. Er is vooralsnog feitelijk maar een tweetal belangrijk problemen.

3.1
De eerste daarvan is de vraag welke rol komt de verzekeringsgeneeskundige toe. Welke bevoegdheden heeft hij. Wanneer dient extern expertise plaats te vinden. Hoe zit het met het correctierecht. 

Naar onze mening dienen er meer verzekeringsgeneeskundigen te komen. Op dit moment is het aantal al te gering. Naar verwachting zullen de aanpassingen leiden tot een verhoging van de mate van invaliditeit. Dit geschiedt door de invoering van een nieuwe subrubriek 4  “intieme relaties” (waarbij op de oude “seksuele functie”  nauwelijks werd gescoord), het beperken in gewicht van een aantal subrubrieken zoals 1 en 5 waar eveneens nauwelijks op wordt gescoord, het wegvallen van het begrip “verergerend dienstverband” en het wegvallen van de uitsluitingsgrond “persoonlijkheidsstoornissen” waarbij ervaringen voorafgaand aan de (goedkeuring voor) de dienst buiten beschouwing blijven. Daarnaast is het mogelijk  dat een andere beoordelingsgedachteontstaat, die meer op de veteraan is gericht. De veteranen zien het militair invaliditeitspensioen als een inkomenscomponent en zullen massaal een herziening aanvragen. Dit betekent dat het aantal verzekeringsgeneeskundigen drastisch dient toe te nemen.

Hetgeen de verzekeringsgeneeskundige schrijft vormt de grondslag voor het vaststellen van de hoogte van de invaliditeit. Aan deze procedure dienen regels te worden verbonden. Een daarvan is het correctierecht dat steeds belangrijker wordt (in procedures wordt uitgegaan van de juistheid van het gestelde in verzekeringsgeneeskundige rapporten, tenzij anders bewezen) waardoor de beoordelingen van de verschillende subrubrieken ingrijpend kunnen worden beïnvloed.

Ook bij de Regeling Volledige Schadevergoeding wordt afgegaan op hetgeen door de verzekeringsgeneeskundige naar voren is gebracht. Het effect daarvan kan zeer groot zijn. Daarbij geldt dat hetgeen de verzekeringsgeneeskundige stelt tot op heden niet wordt gecontroleerd. Zo kon het gebeuren dat in één rapport zo wel vele tientallen inhoudelijke onjuistheden als dito taalfouten zich voordeden. In vele andere rapporten was dit ook het geval, zij het in mindere mate. Ook dit is een reden voor het invoeren van het correctierecht. Dit correctierecht mag nimmer afhankelijk zijn van het aantal verzekeringsgeneeskundigen en de extra werkload voor deze categorie door het correctierecht.

Wij verzoeken u zich sterk te maken voor invoering van het correctierecht.

3.2
Het tweede probleem betreft het aannemen van dienstverband voor comorbide klachten (zoals bv. depressie, middelenafhankelijkheid etc.) waarbij op basis van het huidige protocol in beginsel aansluiting wordt gezocht bij de aard van het dienstverband voor de PTSS. Anders gezegd indien voor de PTSS oorzakelijk dienstverband wordt aangenomen wordt in principe het oorzakelijk dienstverband voor de comorbide stoornissen aangenomen. Indien sprake is van een verergerend dienstverband wordt in beginsel geen dienstverband aangenomen voor de comorbide klachten, tenzij...  Met de uitkomsten van de review is kennelijk het verschil tussen oorzakelijk en verergerend dienstverband komt te vervallen, hetgeen ons ertoe brengt te stellen dat voor wat betreft de comorbide stoornissen eveneens sprake dient te zijn van dienstverband!

Wij verzoeken u om dit standpunt door Defensie te laten overnemen.

4.
Mochten er verder nog vragen zijn, dan zijn wij tot het beantwoorden daarvan gaarne bereid.

Lees ook