Verrekening MIP

Het MIP is een eerste tegemoetkoming voor veteranen die letsel hebben opgelopen door bijzondere omstandigheden tijdens de uitoefening van de militaire dienst. In onze praktijk krijgen wij de afgelopen tijd steeds vaker de vraag waarom het MIP verrekend wordt met de schade.

Twee visies

Zoals eerder al werd aangegeven, is het MIP een eerste tegemoetkoming voor veteranen die letsel hebben opgelopen door bijzondere omstandigheden tijdens de uitoefening van de militaire dienst. In onze praktijk krijgen wij de afgelopen tijd steeds vaker de vraag waarom het MIP verrekend wordt met de schade.

Daarover bestaan twee visies.

Visie 1 – het MIP dient altijd te worden verrekend met de schadevergoeding

Kort gezegd, zegt de Hoge Raad er het volgende over: “In het algemeen geldt dat het bestaan en de omvang van schade door verminderd verdienvermogen na een ongeval dienen te worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen het inkomen van de benadeelde in de feitelijke situatie na het ongeval en het inkomen dat de benadeelde in de hypothetische situatie zonder ongeval zou hebben verworven. De stelplicht en bewijslast van het bestaan en de omvang van de schade rusten in beginsel op de benadeelde. Aan de benadeelde mogen in dit verband echter geen strenge eisen worden gesteld; het is immers de aansprakelijke veroorzaker van het ongeval die aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen in die hypothetische situatie zou zijn geschied. Bij de beoordeling van de hypothetische situatie komt het dan ook aan op hetgeen hieromtrent redelijkerwijs te verwachten valt. In dat verband dienen de goede en kwade kansen te worden afgewogen, bij welke afweging de rechter een aanzienlijke mate van vrijheid heeft (vaste rechtspraak: zie HR 15 mei 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2654, HR 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4277, HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:273, HR 22 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:590).”

De Minister stelt zich op het standpunt dat in het kader van de situatie ‘met ongeval’, te weten de feitelijke situatie, zowel voor wat betreft de verschenen schade als de toekomstige schade, het MIP voor de berekening een onderdeel uitmaakt van het inkomen van belanghebbende.  In de hypothetische situatie ‘zonder ongeval’, zowel voor wat betreft de verstreken jaren, als de toekomstige jaren, wordt geen rekening gehouden met het MIP. De Minister beargumenteert dit stellende dat er zonder uitval als gevolg van de PTSS nooit een MIP geweest zou zijn; in de situatie mét ongeval wel.

In schadeberekeningen wordt wat betreft het verlies aan verdienvermogen in de situatie mét ongeval wel rekening gehouden met het MIP. In de situatie zónder ongeval niet.

Visie 2 – als er (tijdelijk) naast inkomen uit arbeid ook een MIP wordt ontvangen, dan mag het MIP niet worden verrekend in de schadeberekening

In het bijzonder krijgen wij de vraag of er bij de berekening van de schade van het verlies aan verdienvermogen rekening moet worden gehouden met het MIP in de situatie wanneer er (tijdelijk) naast inkomen uit arbeid ook een MIP wordt ontvangen.  

Voorbeeld: de veteraan heeft klachten en vraagt een MIP aan. Na een keuring wordt een percentage invaliditeit vastgesteld. De veteraan kan (tijdelijk) blijven werken. Het inkomen bestond toen uit loon + MIP. Pas maanden/jaren later raakt de veteraan (geheel of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Het inkomen bestaat nu nog uit WIA +(dezelfde) MIP.

Het standpunt wordt ingenomen dat er een vergelijking moet plaatsvinden tussen de situatie mét arbeidsongeschiktheid en de situatie zonder arbeidsongeschiktheid. Het MIP wordt niet meegenomen in de berekening van de schadevergoeding.

Hierover moet het volgende worden gezegd:

Wat wordt als ingangsdatum van de schade aangenomen? Het startmoment van het MIP, de arbeidsongeschiktheid. Of geldt ook in deze situatie heel strak de leer van de Hoge Raad, namelijk de vergelijking tussen de situatie zonder ongeval met de situatie met ongeval (de uitzending, het aldaar opgelopen letsel en de daaruit voortvloeiende schade)?

Er is reuring op dit gebied. Samengevat zouden onderstaande vragen wat ons betreft beantwoord moeten worden om hier duidelijkheid over te krijgen.

  1. is het MIP een vergoeding voor schade als gevolgen van beperkingen door invaliditeit, of ook voor beperkingen als gevolg van arbeidsongeschiktheid?
  2. welke schadeposten wordt het MIP geacht te dekken?
  3. moet het MIP in de berekening van de (hypothetische) situatie zonder ongeval buiten beschouwing worden gelaten?
  4. moet het MIP in de berekening van de situatie met ongeval in de berekening op grond van een RVS/UVS/restschade (jurisprudentieel) altijd worden meegenomen als compensatie voor de schade.   

Die vragen zijn op dit moment nog niet beantwoord.

Via onze site kunt u de ontwikkelingen volgen. Uiteraard kunt u bij vragen ook contact met France-Sophie Bellekom opnemen.

Neem contact op