Het militair ambtenarenrecht

Een militair is geen gewone werknemer en Defensie is niet zomaar een werkgever. Werken bij Defensie betekent in veel gevallen presteren onder grote druk, vaak in stressvolle en gevaarlijke situaties. Militairen kiezen vanuit hun passie voor het vak en tonen tomeloze inzet. Helaas verloopt niet elke loopbaan vlekkeloos. Er kan een juridisch conflict ontstaan over uw positie en toekomst bij Defensie, zoals geschillen rondom een aanstelling, promotie of functietoewijzing of een incident dat zich op de werkvloer of in het veld voordoet.

Verloop procedure

Voor de eenheidscommandant kunnen niet alleen incidenten tijdens de dienst aanleiding zijn om maatregelen te treffen, maar ook een gedraging die geheel in de privétijd van de militair heeft plaatsgevonden. Zo kan bijvoorbeeld bij het vermoeden van een strafbaar feit de commandant een eigen, huishoudelijk onderzoek doen naast het strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee. Hierdoor kan voor dezelfde gedraging naast een strafrechtelijke afdoening het opleggen van maatregelen worden overwogen.

Over het voornemen van de commandant om een maatregelen op te leggen, zal de militair worden ingelicht door zijn meerdere. Er zal daarna een schriftelijke uitnodiging volgen voor een hoorzitting. Bij de hoorzitting is de commandant en vaak een P&O adviseur of jurist aanwezig. Het is verstandig om al bij een vermoeden van een mogelijke oplegging van een maatregel advies in te winnen bij een advocaat of vertrouwenspersoon en samen de voor- en nadelen van het afleggen van een verklaring af te wegen en het allereerste gesprek goed voor te bereiden. Tijdens een hoorzitting heeft u recht op bijstand van een advocaat of vertrouwenspersoon.

Het besluit van Defensie moet aan allerlei juridische vereisten voldoen. Zo moet bijvoorbeeld in de eerste plaats alle feiten zorgvuldig worden onderzocht, voordat in de zaak een besluit wordt genomen. Ook is het van belang dat Defensie duidelijk toelicht hoe tot een bepaald besluit is gekomen. Ook het standpunt van de militair moet bij het besluit worden betrokken; het is om die reden van groot belang dat u tijdens de hoorzitting uw visie op de zaak duidelijk naar voren brengt.

Mocht de commandant na de hoorzitting het voornemen hebben om een maatregel op te leggen dan wordt de militair van dit voornemen op de hoogte gesteld. Over dit voornemen kan de militair zijn zienswijze indienen. Dat is belangrijk om te doen zodat ook uw kant van het verhaal in het besluit kan worden meegenomen.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, is het uiteraard mogelijk om daartegen bezwaar in te dienen. In dat geval zal de Bezwaarschriftencommissie binnen Defensie beoordelen of het besluit aan de juridische vereisten voldoet. Met andere woorden: het besluit zal opnieuw worden beoordeeld. Als het bezwaar vervolgens wordt afgewezen, is het mogelijk om door te procederen (door middel van een beroepschrift) bij de rechtbank. In dat geval zal de rechtbank beoordelen of het besluit aan de juridische vereiste voldoet.

Welke rechtspositionele maatregelen zijn er?

Bij rechtspositionele maatregelen kunt u onder andere denken aan het voordragen van de militair voor ontslag met of zonder aanduiding eervol, een negatief ambtsbericht in het personeelsdossier, een schriftelijke waarschuwing, het niet toekennen van een periodieke verhoging of schoring van de militair. De zwaarte van de opgelegde maatregelen is afhankelijk van wat er precies is gebeurd en onder welke omstandigheden.

Gespecialiseerde advocaat militair ambtenarenrecht

Het is raadzaam om advies in te winnen bij een jurist die kan beoordelen welke vervolgstappen nodig zijn. Wij helpen u hier graag bij. U kunt bij één van onze advocaten terecht voor een vrijblijvend advies. Tijdens dit gesprek horen wij uw verhaal aan, schetsen wij een beeld van wat u kunt verwachten en geven wij advies over het verdere verloop. Uiteraard schetsen wij daar ook een duidelijk beeld van de kosten voor de rechtsbijstand en kunnen wij beoordelen of u eventueel in aanmerking komt voor een toevoeging. Een intakegesprek is altijd gratis. Naast advies verlenen wij ook bijstand in een bezwaarprocedure, beroepszaak of in hoger beroep.

Neem contact op