Restschade zaken veteranen

Wij begeleiden de afhandeling van de zogeheten restschadezaken, de vergoeding van de schade die veteranen hebben opgelopen in actieve dienst (zowel veteranen als dienstslachtoffers). Zij vallen onder de Uitvoeringsregeling Volledige Schadevergoeding (UVS) of een vergelijkbare regeling. Wij behandelen ook schade betreffende de schade als gevolg van de blootstelling aan chroom-6 en andere giftige stoffen zoals bijvoorbeeld CARC en asbest. 

Militair letselschade advocaat nodig?

Als militair of veteraan loopt u het risico om tijdens of na uw dienst geestelijke of lichamelijke problemen op te lopen. Bent u militair of veteraan en heeft u bij of tijdens de uitvoering van uw werk letselschade opgelopen? Dan biedt het Ministerie van Defensie meerdere mogelijkheden voor financiële compensatie voor u (en nabestaanden).

Schadevergoeding letselschade voor veteranen

Heeft u als veteraan letsel opgelopen door uw dienstverband? Heeft u daardoor lichamelijk of geestelijk letsel opgelopen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een schadevergoeding. Er zijn verschillende schadevergoedingsmogelijkheden. Hier wordt voornamelijk op basis van de ontslagdatum een onderscheid gemaakt.

Welke veteranen komen in aanmerking voor een schadevergoeding?

  • Veteranen die op of na 1 juli 2007 zijn ontslagen.
  • Veteranen die vóór 1 juli 2007 zijn ontslagen, maar op of na 1 juni 2012 een militair invaliditeitspensioen (MIP) hebben aangevraagd.
  • Joegoslavië-veteranen en Libanon-veteranen.
  • Veteranen die een Ereschulduitkering hebben gehad, maar méér schade lijden. Zijn kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van hun restschade.

Bij letselschadezaken moet eerst de vraag worden beantwoord wie aansprakelijk is voor de schade. In de schadevergoedingszaken van veteranen is dit het Ministerie van Defensie. Het ministerie betaalt de schadevergoeding. Er hoeft niet meer gediscussieerd te worden over de aansprakelijkheid. De zaak eindigt met een vaststellingsovereenkomst (VSO) tussen de veteraan en het ministerie van Defensie. De veteraan krijgt de schade netto op zijn bankrekening gestort. Het ministerie betaalt de verschuldigde belasting, of geeft een garantie voor eventuele toekomstige belastingclaims. Na ondertekening van de VSO en betaling van het geld kunnen beide partijen niet meer terugkomen op de overeenkomst. De hier beschreven gang van zaken is de standaard, maar soms worden andere voorzieningen getroffen. Dit hangt van de situatie af.

Schadevergoeding bij een erkende dienstverbandaandoening

Bij het bepalen van de schadevergoeding wordt een vergelijking gemaakt tussen de situatie met dienstverbandaandoening en zonder. Anders gezegd, hoe zou het leven zijn verlopen zonder deze aandoening? Dat is best lastig. Ieder leven en dus iedere zaak is anders en vraagt om maatwerk. Sommige veteranen zijn nog jong. In die gevallen moet beoordeeld worden hoe de toekomst eruit ziet, en anders uit had gezien zonder de dienstverbandaandoening (de hypothetische situatie) De toekomst met de dienstverbandaandoening moet worden vergeleken met een toekomst zonder. Bij oudere veteranen wordt vooral naar het verleden gekeken.

Wat kunnen onze militaire letselschade advocaten voor u doen?

Het is niet altijd eenvoudig om als militair of veteraan uw schade te claimen. Daarom is professioneel juridisch advies belangrijk. Delissen Martens staat u dan ook graag bij tijdens dit proces. Onze gespecialiseerde advocaten hebben ruime ervaring met claimen van schadevergoeding bij Defensie. Een persoonlijke samenwerking en aanpak staat bij ons voorop. We houden van korte lijnen en zullen u altijd eerlijk en oprecht informeren en adviseren.

We behandelen de volgende zaken:

  • De begeleiding en afhandeling van restschadezaken voor veteranen met PTSS of ander (geestelijk en/of lichamelijk) letsel;
  • De vergoeding van de schade die veteranen hebben opgelopen in actieve dienst
  • Letselschadezaken voor militairen die een bedrijfs- of dienstongeval hebben meegemaakt;
  • De vergoeding van schade als gevolg van blootstelling aan chroom-6 of andere giftige stoffen;
  • Rechtspositionele zaken die samenhangen met letselschade, zoals procedures over het MIP (militair invaliditeitspensioen) of de voorzieningenregeling van het ABP.
  • Problemen en procedures in verband met de re-integratie van slachtoffers van ongevallen.

Delissen Martens verleent rechtsbijstand aan zowel actief dienende militairen als veteranen, die de dienst al hebben verlaten. Onze advocaten opereren landelijk en bezoeken u thuis als u dit prettiger vindt.

Schadeafhandeling: wat is de gang van zaken?

De procedure bij de afhandeling van restschade bestaat uit de onderstaande stappen. Een veteraan meldt zich bij zijn bond of bij het veteranenloket. Uiteraard kan een veteraan ook zelfstandig met ons kantoor contact opnemen. In sommige gevallen ontvangt een veteraan een brief waarin hij staat dat hij in aanmerking komt voor de RVS.

Zodra de veteraan zich bij ons gemeld heeft, wordt de staat aansprakelijk gesteld, als dat nog nodig is. Namens en in overleg met de veteraan formuleren wij in een uitgebreide brief waar de schade van de veteraan uit bestaat.

Bij de afhandeling van de restschade is een jurist van het ministerie van Defensie of een advocaat van het kantoor van de Landsadvocaat, Pels Rijcken, betrokken. Er vindt overleg plaats met de belangenbehartiger van de veteraan, meestal een advocaat, over de uitgangspunten van de schadeafhandeling. De veteraan, zijn of haar advocaat en de jurist van Defensie plannen dan een gezamenlijk huisbezoek om te spreken over de brief. Dat vindt plaats bij de veteraan thuis, maar het gesprek kan ook op een andere plek gevoerd worden. Dit gesprek is niet verplicht.

In de periode daarna discussiëren de advocaat en de vertegenwoordiger van Defensie over die standpunten. Ook kan er in die periode (indien nodig) medisch of arbeidsdeskundig advies worden ingewonnen. Deze fase kan enkele maanden duren. De ervaring leert dat partijen het toch met elkaar eens kunnen worden, zonder dat de verhouding onaangenaam wordt. Er hoeft dan niet geprocedeerd te worden. 

Als de uitgangspunten bekend zijn, wordt een rekenbureau ingeschakeld. Uit de berekening van het rekenbureau volgt een bedrag. Als de veteraan zich in het berekende bedrag kan vinden, wordt een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Na ondertekening daarvan wordt het schadebedrag op de rekening van de veteraan overgemaakt.

De militair recht advocaten van Delissen Martens staan u graag bij tijdens dit proces. We geven u professioneel advies. Als de schadeafwikkeling valt onder de regeling volledige schadevergoeding worden de advocaatkosten vergoed tot minimaal € 15 k. In overige restschadezaken is er geen maximum maar worden de advocaatkosten beoordeeld aan de hand van een redelijkheidstoets.

Indien nodig, procederen wij ook. Voor vragen of een eerste advies kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Neem contact op