Tegemoetkoming (oud-)werknemers die beroepsziekte hebben opgelopen door werken met gevaarlijke stoffen

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een nieuwe tegemoetkomingregeling in, de Tegemoetkomingsregeling Stoffen gerelateerde Beroepsziekten (TSB). De tegemoetkomingsregeling is voor (ex-)werkenden die ziek zijn geworden doordat zij met gevaarlijke stoffen werken of hebben gewerkt.

Momenteel zijn er drie beroepsziekten op de lijst opgenomen. Het gaat om de volgende ziekten: longkanker door asbest, allergisch astma en chronische encephalopathie (CSE/ schildersziekte). De lijst wordt in de toekomst mogelijk verder uitgebreid.

De nieuwe regeling is een vorm van maatschappelijke erkenning voor uw leed en tegemoetkoming in de kosten. Het is belangrijk om op te merken, dat uw (oud)werkgever hier geen rol in speelt. Uiteraard moeten werkgevers en opdrachtgevers zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Mochten zij dit niet doen, dan kunnen zij hier aansprakelijk voor worden gesteld. Deze aansprakelijkheidsprocedure staat los van de tegemoetkoming die het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (hierna: “Instituut”) biedt.

De nieuwe regeling en de Uitkeringsregeling chroom-6 van Defensie

Sinds mei 2021 kunnen (oud-)werknemers van Defensie van zowel POMS als niet-POMS-sites een beroep doen op de Uitkeringsregeling chroom-6 van Defensie, als zij door blootstelling aan chroom-6 last hebben van aandoeningen die op de aandoeningenlijst staan vermeld. Deze Uitkeringsregeling zal naast de nieuwe regeling blijven bestaan. Dit heeft tot gevolg dat (oud-)werknemers eventueel een beroep op beide regelingen kunnen doen. Uiteraard wordt wel rekening met de vergoedingen gehouden die al eerder aan iemand zijn toegekend. Ook zijn de voorwaarden van beide regelingen anders.

Voorwaarden van de regeling TSB

Momenteel is er nog geen definitieve versie van de regeling TSB beschikbaar, alleen de conceptversie. In de conceptversie wordt aangegeven, dat de eenmalige tegemoetkoming maximaal € 21.847,- bedraagt. Er is hier van een peildatum van 2021 uitgegaan. Mogelijk kan de hoogte van de tegemoetkoming nog veranderen. Als u vanuit uw werkgever of via een andere regeling al een tegemoetkoming heeft ontvangen, dan zal dit bedrag in mindering op de tegemoetkoming van de regeling TSB worden gebracht.

Vraagt u zich af of u in voldoet aan de voorwaarden van de regeling TSB, dan kunnen deze vragen u verder helpen:

  1. Heeft uw (bedrijfs-)arts bij u de diagnose van één of meer van de eerdergenoemde ziektes vastgesteld?
  2. Bent u tijdens uw werk blootgesteld aan een gevaarlijke stof? In geval van longkanker is de gevaarlijke stof asbest, bij astma zijn dat allergenen en bij CSE gaat het om vluchtige oplosmiddelen?
  3. a) Werkt(e) u in Nederland, in loondienst en/of als zelfstandige?
  4. Heeft u of had u een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht naar Nederlands recht?

Als u deze vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, dan kunt u zich voor een tegemoetkoming aanmelden. Het is van belang dat u documenten heeft waarmee u kunt aantonen, dat in uw situatie sprake is van één van de drie beroepsziekten en u aannemelijk kunt maken dat de ziekte is veroorzaakt door uw werk met gevaarlijke stoffen.

Na de aanmelding bij het Instituut zal u diverse formulieren toegestuurd krijgen, waarna er ook een afspraak voor een huisbezoek zal plaatsvinden om met u te spreken over uw werk met gevaarlijke stoffen. Tot slot zal het Instituut de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op de hoogte stellen van haar beslissing, waarna de SVB u al dan niet de tegemoetkoming kan geven. Het Instituut laat weten dat deze procedure, gerekend vanaf het ontvangen van het formulier, ongeveer 16 weken in beslag zal nemen.

Vanaf 1 januari 2023 kunt u via de website van het ISBG: www.ISBG.nl een aanvraag indienen. Uiteraard kunt u ook contact met mij opnemen om u bij deze aanvraag te helpen.

Terug naar overzicht